INSCRIEREA ÎN COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI VALCEASe pot inscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Valcea persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr.246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003, respectiv:a) Este cetatean român si are domiciliul în România;

b) Are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) Este licentiat al unei facultati de drept;

d) Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

e) Nu se afla în unul din cazurile de nedemnitate profesionala;Nota: Prevederea referitoare la cetatenia româna a fost modificata de prevederile Legii nr.246/2006 care precizeaza la art. 81 alin.1 “Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, daca îndeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cea prevazuta la art. 8 lit. a)”Procedura de înscriere în profesie a consilierilor juridici cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene nu este înca disponibila din cauza lipsei metodologiei ce trebuia elaborata de Ministerul Justitiei.Inscrierea in asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Valcea se face pe baza de dosar, care trebuie sa cuprinda pe langa cererea tip, urmatoarele documente:> copie act identitate;

> copie certificat de nastere;

> copie act stare civila - daca este cazul;

> copie legalizata a diplomei de licenta sau adeverinta;

> adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte functia si data angajarii;

> adeverinta medicala - clinic sanatos (eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din cadrul institutiei dvs.);

> certificat cazier judiciar;

> doua fotografii tip B.I.Pentru personele care au mai multe locuri de munca este necasar sa se depuna la dosar copii ale tuturor contractelor de munca.

Consilierii juridici care s-au specializat în diverse domenii ale dreptului, au absolvit cursuri post-universitare, masterate, doctorate, etc. trebuie sa depuna la dosar copii ale diplomelor de absolvire;


Mentiuni Speciale :Toate copiile ce se vor depune la dosarul de inscriere in Colegiul Consilierilor Juridici Valcea vor fi prezentate referentilor din cadrul Secretariatului General însotite de actele originale pentru certificare.Pentru decontarea taxelor profesionale, consilierul juridic solicitant va depune odata cu dosarul copie a referatului aprobat de beneficiarul serviciilor juridice sau o cerere de eliberare a facturii, semnata si stampilata.Mentiuni Speciale: Pentru orice informatii suplimentare ne puteti contacta la biroul CCJ Valcea din strada Regina Maria nr 7 sau la numarul de telefon: 0250 / 733 370 - 0250 / 733 370;